Wetgeving - Meloidogyne

QUARANTAINESTATUS M. CHITWOODI, M. FALLAX EN M. ENTEROLOBII

De wortelknobbelnematoden M. chitwoodi, M. fallax en M. enterolobii zijn opgenomen op de lijst van quarantaineorganismen in Europa. Deze drie soorten werden aangetroffen in de EU maar hun verspreiding is nog beperkt. Meloidogyne chitwoodi werd tot op heden aangetroffen in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Turkije en Zwitserland. Meloidogyne fallax is gevonden in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Zwitserland. In Europa werd M. enterolobii voorlopig enkel gerapporteerd in kassen in Frankrijk (uitgeroeid) en Zwitserland.

Omzendbrief

Door FAVV is een omzendbrief opgesteld met betrekking tot de bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelnematoden M. chitwoodi en M. fallax in de aardappelteelt, waarvan de vierde  versie van toepassing is sinds 04/11/2021.

In deze omzendbrief zijn maatregelen opgesteld met als doel de productie van pootgoed veilig te stellen, M. chitwoodi en M. fallax onder de schadedrempel te houden en indien mogelijk uit te roeien, de risico’s op verspreiding te beperken en de door invoerende landen vereiste fytosanitaire garanties te geven. De circulaire richt zich in het bijzonder op de aardappel- en pootgoedteelt en beoogt de bestrijding / uitroeiing van M. chitwoodi en M. fallax. Er worden bij aanwezigheid van deze aaltjes door het FAVV strenge maatregelen opgelegd. In deze regelgeving zijn volgende zaken van belang:

  • BESMET-verklaring: is het perceel en/of de partij waar het aaltje via een officiële analyse aangetoond is alsook ook de infrastructuur van de gebruiker en (grond)eigenaar in geval van (seizoens)pacht
  • VERDACHT-verklaring: de percelen waarvoor een aanduiding is voor besmetting (vb. zichtbare symptomen), maar waarvan nog geen officiële analyseresultaat van bekend is.
  • RISICO-verklaring: alle percelen in de gemeenten die opgenomen zijn in de lijst van gemeentes in de bewakingszone.
  • BEWAKINGS-gebied: het geheel van besmette percelen, risico- en verdachte percelen.

Op besmette en verdachte percelen mag o.a. geen pootgoed gekweekt worden , maar ook geen hakvruchten en kan ten vroegste na 3 jaar en een negatieve analyse de status verdacht bekomen worden.

Binnen het bewakingsgebied zullen bij gecertificeerd én hoevepootgoed de oogst officieel getest worden op aanwezigheid van Meloidogyne. Daarnaast worden binnen dit gebied aanbevelingen geformuleerd om risico op verspreiding te verminderen, o.a. een analyse voorafgaand aan een gevoelige teelt (= o.a. aardappelen), machines reinigen, … .

De status “risicoperceel” zal ook steeds voor lange tijd blijven gelden.

Meer informatie en details zijn terug te vinden om de site van FAVV, onder beroepssectoren, rubriek omzendbrieven plantaardige productie. De omzendbrief kan je hier bekijken.

De lijst van gemeenten die behoren tot de bewakingszone kan je hier raadplegen.

 

Meldingsplicht

Het Koninklijk besluit Autocontrole en het Ministerieel besluit voor de Meldingsplicht voorzien dat iedereen onmiddellijk het FAVV inlicht wanneer hij van oordeel is of redenen heeft om te denken dat een product dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, geteeld, bewerkt, verhandeld,… schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.